Miljöutvärderingar

Såväl myndigheter som kunder ställer i allt högre grad krav på att företagen redovisar sina miljöpåverkande utsläpp från transporterna.

Den miljöpåverkan ett företags transporter ger upphov till avgörs av en mängd faktorer. Till dessa hör val av transportslag, fyllnadsgrad, i vilken mån lastbärarna lastas i retur och så vidare.

Miljöpåverkan mäts som transportarbetet multiplicerat med så kallade emissionsfaktorer. Detta ger teoretiska resultat. Hur stora de exakta emissionerna blir påverkas även av faktorer som väder, väglag, körstil, fordonsunderhåll och motortyper. De resultat man uppnår skall därför ses som en indikation på miljöpåverkan för godstransporter, snarare än som exakta uppgifter.

Syftet med miljöutvärderingar är att mäta ett företags utsläpp av miljöpåverkande gaser och partiklar från det transportarbete företaget skapar. Framför allt är det viktigt att göra miljöutvärderingar när man genomför förändringar i sin transportstruktur.

Det effektivaste sättet att sänka företagets miljöpåverkan är att rationalisera bort onödiga transporter och bli mer resurseffektiv.

Miljöutvärderingar bör göras löpande så man kan mäta förändringen över tid.